Nákupní košík

+420 606 135 346

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je: Svitalka s.r.o., se sídlem Brtnická 4384/3B, 586 01 Jihlava.

Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů je: Svitalka s.r.o., se sídlem Brtnická 4384/3B, 586 01 Jihlava.
Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoliv zaměstnanec správce.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ladislav Olšbauer, telefon: +420 602 250 137, e-mailová adresa: info@olsbauer.com

 1. Text souhlasu

  Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky
  v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen „ nařízení GDPR “), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018,
  souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.
 2. Jaké údaje budou zpracovány

  Jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
  bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
  e-mailová adresa,
  telefonní číslo,
  IP adresa

 3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

  3.1. Osobní údaje, kterými jsou:
  jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
  bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
  e-mailová adresa,
  telefonní číslo,
  číslo bankovního účtu,
  IP adresa,

  bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
  pro zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení správce,
  pro poskytnutí třetím osobám, kterými jsou Administrátor eshopu cirkularni.cz, aby je tyto osoby užily k následujícím účelům:
  zpracování objednávek
  fakturace
  expedice zboží

  marketing
 4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány
  Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 10 roku.
 5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?
  Osobní údaje budou zpracovány:
  strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
 6. Práva subjektu údajů, informace a přístup k osobním údajům
  Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
  Dále mám právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 nařízení GDPR).
  Mám právo souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

  Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat vyplněním formuláře na internetových stránkách na adrese https://cirkularni.cz/kontakt/ nebo odesláním e-mailu na adresu obchod@cirkularni.cz.

  Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 nařízení GDPR.

  Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.
  Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat:
  strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
 7. Závěrečná ustanovení

  Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle kapitoly III nařízení GDRP.
  Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
  Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
  Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů si můžete stáhnout v PDF zde.

Vrácení zboží do 30 dnů

Nepoužité zboží v původních obalech

Záruka na zboží

12 měsíců pro firemní zákazníky